همکاری موژان گستر ماد با دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد