انفورماتیک پزشکی

 

انفورماتیک پزشکی ، دانش کاربرد کامپیوتر و اطلاعات در علوم پزشکی و سلامت است.” و در تعریفی جامع می توان گفت: “ انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته ایست که از ترکیب تمام علومی تشکیل شده است و هدف اولیه آنها جمع آوری، نگهداری، تحلیل، و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشکی وسلامت است.

 

این علوم شامل رشته های مختلفی مانند علوم کامپیوتر وطراحی نرم افزار، دانش اطلاعات (Information Science)، شناخت شناسی (Cognitive Science)، مهندسی نیاز، مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر و …. می شود.”

 

با آنکه دانش کامپیوتر و اطلاعات (که با همدیگر دانش انفورماتیک را شکل می دهند) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزی می باشند، ولی از آنجا که علوم مرتبط با پزشکی و سلامت بزرگترین و پیچیده ترین گستره دانش را در دنیای فعلی اطلاعات و دانش فعلی جهان تشکیل می دهند، دانش انفورماتیک پزشکی بصورت دانشی مستقل و آکادمیک شکل گرفته و توسعه یافته است.

 

انفورماتیک پزشکی- موژان گسترماد
انفورماتیک پزشکی- موژان گسترماد

 

پروژه آی طب ۲۴ در راستای تحقق هدف به کارگیری انفورماتیک پزشکی، طراحی و به کارگیری شد. آی طب ۲۴ سامانه جامع نوبت دهی ، استفاده از دانش IT را در عصر اطلاعات و ارتباطات گامی موثر جهت همسو شدن با تغییرات این عصر می داند.